Regulamin sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl

§1. Postanowienia wstępne, informacja o podmiocie prowadzącym sklep internetowy www.skladanaslomka.pl

 1. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl prowadzony jest przez firmę MsNoo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-662 Warszawa) przy ulicy Świeradowska 47, NIP: 1133006574 REGON 384888120
 2. Regulamin sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez MsNoo Sp. z o.o.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku, gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl, rozumie się przez to prawa i obowiązki MsNoo Sp. z o.o.
 5. Korespondencję elektroniczną związaną z produktami oferowanymi przez sklep internetowy skladanaslomka.pl należy wysyłać na adres e-mail: biuro@msnoo.pl
 6. Korzystanie z usług sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


§2. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 1. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu https://skladanaslomka.pl/.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie urządzeń technicznychumożliwiających korzystanie z serwisu https://skladanaslomka.pl/.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  – Javascript
  – Internet Explorer 9.0 lub nowszy
  – Firefox/Chrome aktualne wersje
  W celu korzystania ze sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.


§3. Zasady składania zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl  należy wejść na stronę www.skladanaslomka.pl/sklep, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych przez Klienta towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. W celu wysłania zamówienia konieczne jest wypełnienie sekcji „Dane kupującego” dotyczącej danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) numeru zamówienia
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów
c) kosztów dostawy
d) wybranej metody płatności
e) wybranego sposobu dostawy

 • Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym www.skladanaslomka.pl umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 • Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy www.skladanaslomka.pl formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta e-maila z adresu biuro@msnoo.pl.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez e-mail, podany w serwisie internetowym www.skladanaslomka.pl


§4. Realizacja zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez sklep internetowy www.skladanaslomka.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8
 2. Jeśli występują wątpliwości odnośnie realizacji zamówienia, za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości e-mail z adresu biuro@msnoo.pl z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem lub mailowy, który odbywał się będzie tylko w dni robocze, w godzinach 8:30 – 17:00.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. Powiadomienie Klienta o tym fakcie następuje poprzez wysłanie e-maila z adresu biuro@msnoo.pl. W takim przypadku sklep internetowy www.skladanaslomka.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 6 wysyłka towaru zamówionego przez Klienta następuje po otrzymaniu przez sklep internetowy www.skladanaslomka.pl informacji o dokonaniu płatności za niniejszy towar, w terminie wskazanym w karcie produktu zamówionego towaru. Wysyłka jednego zamówienia zawierającego więcej niż jeden towar, następuje zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki jest najdłuższy.
 6. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy w chwili otrzymania powiadomienia o rezygnacji, towar nie został jeszcze wysłany do Klienta. Nie wyłącza to prawa Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy przewidzianego w ustawie o prawach konsumenta.
 7. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku:
  a) otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
  b) otrzymania formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,
  c) braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 3,
  e) niedostępności zamówionego przez Klienta towaru.
 8. Klient sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W przypadku braku danego produktu zostanie on niezwłocznie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
 9. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl przyjmuje zamówienia poprzez serwis internetowy https://skladanaslomka.pl /. 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.
 10. W każdym przypadku, gdy sklep internetowy www.skladanaslomka.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 7 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 11. W przypadku potwierdzenia zamówienia i nieodebrania przesyłki dostarczonej w terminie klient może zostać obciążony kosztami związanymi z obsługą zamówienia, wysyłką oraz kosztami przesyłki zwrotnej.


§5. Ceny i warunki zapłaty

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym www.skladanaslomka.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Koszty dostawy znajdują się w każdym formularzu zamówienia i Klient powinien zaznaczyć je przed wysłaniem formularza zamówienia do sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl. Koszty dostarczenia towaru ponosi Klient.
  Klient może jednak zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki określone terminowo i podane w serwisie https://skladanaslomka.pl/ w szczególności, gdy wartość zamówienia przekroczy określony próg minimalny.
 3. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania akcji promocyjnych.
 4. Zmiana ceny nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl przed zmianą ceny w serwisie imternetowym https://skladanaslomka.pl/.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT dostarczana jest do Klienta wraz z zamówionym towarem.


§6. Płatności

 1. Za zamówione towary Klient może dokonać płatności poprzez
  szybki przelew online – Przelewy24, PayU, PayPal.
 2. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności, opłat bankowych za dokonanie przelewu.


§7. Dostawa

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym www.skladanaslomka.pl wysyłane są standardowo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W innych przypadkach wymagany jest wcześniejszy kontakt z Obsługą sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl.
 2. Zamówione przez Klienta towary zostaną dostarczane poprzez
  przesyłkę pocztą inpost w postaci paczki doręczonej do paczkomatu lub przesyłką kurierską w ramach przedpłaty.
 3. Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie https://skladanaslomka.pl/dostawy
 4. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia.
 5. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy.
 6. Opłata związana z dostarczeniem towaru do Klienta będzie osobną pozycją na fakturze VAT, wystawionej przez sklep internetowy www.skladanaslomka.pl.
 7. W przypadku otrzymania przez sklep internetowy www.skladanaslomka.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Klienta przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego www.skladanaslomka.pl oraz ponownej przesyłki do Klienta, zostaje obciążona osoba składająca zamówienie (Klient). W przypadku nieodebrania przez Klienta nieopłaconej paczki, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy.


§8. Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep internetowy www.skladanaslomka.pl, przesyłając stosowne pismo z opisem uszkodzenia po przez: e-mail na adres kontakt@skladanaslomka.pl lub listownie na adres:

MsNoo Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

 • Klient powinien należycie spakować i zabezpieczyć towar reklamowany. Do odesłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół szkody sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego, jeśli został sporządzony.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.

§9. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres:

MsNoo Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

lub Mailem na adres: kontakt@skladanaslomka.pl.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt. Koszty bezpośredniego zwrotu towaru ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 15 PLN.

Towar należy odesłać na adres (dla piaskownic z uwagi na gabaryt inny adres w zakładce zwroty):

MsNoo Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep internetowy www.skladanaslomka.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar został odesłany przed upływem terminu 14 dni.

 • Zwracany towar nie może być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania, i powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi częściami i akcesoriami.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu środków.
 • Koszty przesyłki w całości pokrywa kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 • Jeśli podczas zakupu skorzystali Państwo z bonusu, kodu rabatowego lub kodu promocyjnego środki te traktowane są jako rabat i nie mogą zostać zwrócone. Zwrotowi podlega tylko zapłacona kwota.
 • Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§10. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim na podstawie niniejszego Regulaminu i podlega prawu polskiemu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu https://www.skladaslomka.pl/  w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
 3. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.
 5. Sklep internetowy www.skladanaslomka.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym https://skladanaslomka.pl/. Zamówienia otrzymane przez sklep internetowy www.skladanaslomka.pl przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.skladanaslomka.pl będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep internetowy www.skladanaslomka.pl zamówienia.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/, w zakładce – Rozstrzyganie sporów konsumenckich